back to Blog

מהן הנקודות החשובות שיש לציין בכתיבת הסכם השקעה בסטארט אפ?

מודלים קלאסיים של השקעה, כגון מימון בנקאי, לא ממש רלוונטיים כאשר מדובר בחברות סטארט אפ. בדרך כלל, חברות מסוג זה נעזרות במשקיעים שחוברים אל היזם או אל קבוצת יזמים. היזם הוא זה שמביא את הידע והחזון והמשקיע – מביא עימו את הכסף ולעיתים גם ערך מוסף כגון יכולת ניהולית או קשרים. מכיוון שלא ניתן לקדם עסקים רציניים בלחיצת יד בלבד, חייבים הצדדים לחתום ביניהם על הסכם השקעה בסטארט אפ. מומלץ שעורך דין הבקיא בתחום זה ילווה את המשא ומתן, אבל יש בהחלט כמה נקודות חשובת שתמיד כדאי לכלול בהסכם, בצורה כזאת או אחרת.

הסכם השקעה בסטארט אפ – שמירת הזכויות

לא מומלץ לחתום על הסכם השקעה בסטארט אפ בלי שתהיה בו התייחסות נאותה לכל מה שקשות בזכויות ובפטנטים. ברבות מחברות ההייטק, הלב העסקי איננו נשען על מוצר כזה או אחר אלא על נכסים לא מחושיים או טכנולוגיות שעומדות בבסיס הפעילות. משום כך, על הסכם ההתקשרות לפרט את כל הסוגיות הרלוונטיות בנושא הזכויות, שמירת הזכויות, מה קורה עם סימונים מסחריים וכיוצא באלה. במקרים רבים יש להתייחס גם לעניינים נוספים כגון מוניטין וכן יש להתייחס גם לסוגיות כגון שמירת סודיות, אי תחרות, התקשרות עם צדדים שלישיים.

מניות ודילול אחזקות

ביצוע השקעה בסטארט אפ מתנהל בדרך כלל בצורה כזאת – המשקיע מזרים הון לחברה והיזם, מצידו, מעניק למשקיע בעלות על פי מפתח שסוכם מראש. הבעלות באה לידי ביטוי בקבלת חבילה של מניות, למשל בשיעור של חמישים אחוז או בשיעור אחר לפי העניין. נקודה חשובה בהסכם, אם כן, תתייחס לכמות המניות שיקבל המשקיע. אך האם די בכך? יש להוסיף על כך פירוט נוסף.

סטארט אפ, כדאי לזכור, נועד להוות בסיס לחברה צומחת, שתלך ותגדל. כחברה מצליחה, צפויים להיות גיוסי הון וחלוקה של מניות למשקיעים נוספים. חותמים על הסכם מייסדים סטארט אפ? חשוב לזכור להכניס סעיפים לגבי אופן דילול המניות העתידי. יש משקיעים שדורשים להעניק להם את הזכות לרכוש מניות בהנפקות עתידיות, לפני שהללו יוצעו למשקיעים חדשים או לציבור הרחב. יש משקיעים שמבקשים לקבל מניות בעלות ערך מיוחד כגון מניות בכורה.

השפעה בקבלת החלטות

לא כל משקיע פרטי מעוניין להסתפק בהזרמת מימון ותו לא. יש משקיעים שיבקשו להגדיר סמכויות שונות וכן שתהיה להם יכולת השפעה מסוימת על קבלת ההחלטות. חשוב להגדיר היטב את מערכת היחסים במקרה זה, ולהחליט עד כמה המשקיע צפוי להיות מעורב בניהול השוטף. לפעמים, הדרך הטובה ביותר היא שהמשקיע ימנה דירקטור מטעמו. יש אפשרות לציין בהסכם שהמשקיע יכול להביע את דעתו בנושאים מהותיים, מקצועיים או כספיים. על היזם לבדוק היטב האם הוא מעוניין במשקיע שקט או שהוא יכול להסתדר עם משקיע שיכול להתנגד לשינויים בתחומים כמינוי נושאי משרה בכירים, שיעור חלוקת דיבידנד וכדומה.

שיתוף פעולה פורה

מה עוד מצריך תשומת לב כאשר חושבים על גיוס הון ממשקיעים? פרט חשוב הינו גילוי מלא של מידע במהלך החתימה על ההסכם. יש לשים לב שהסכם בין הצדדים יכיל בדרך כלל התייחסות לכך ששני הצדדים מגיעים בידיים נקיות, מספקים מידע מלא ולא מתכוונים לפעול בניגוד עניינים. היזם מספק נתונים אודות המוצר או הטכנולוגיה, לגבי הצוות הטכני שעוסק בפיתוח ועניינים נוספים. במידה ויתברר בהמשך שאחד מן הצדדים פעל בניגוד להסכם, ניתן יהיה להתיר את ההסכם או להגיש תביעה. ניסוח הסכם כהלכה ופעילות בשקיפות ותום לב מספקים יסוד מוצק לשיתוף פעולה פורה.